เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับครูมืออาชีพ

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับครูมืออาชีพ มีความหมายต่อการอบรมสั่งสอนมาก จากผลการการศึกษาค้นคว้าของ แอน พินิจด้า ได้ทำความศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อคิดของศึกษาวิทยาลัยครู เกี่ยวกับทักษะการสอนในการฝึกความเชี่ยวชาญวิชาชีพกล่าวว่า การฝึกทักษะการสอนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนวิชาผู้สอนได้มีการฝึกทักษะการสอนก่อนออกฝึกจริง เนื่องจากช่วยให้นักเรียนได้มีความเข้าใจถึงการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน พร้อมด้วยจะนำความเชี่ยวชาญที่ได้จากการฝึกทักษะการสอนไปใช้ในการฝึกสอน นอกจากนี้ผู้ตอบแบบข้อคำถามยังกล่าวถึงในด้านการนำผลการฝึกทักษะการสอนไปใช้ในการปรับปรุงตัวเองมีการเสริมกำลังใจเด็กนักเรียน มีการจัดแจงสื่อการสอนให้สมควรกับบทเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนการเร้าความสนใจ ช่วยทำให้มีการปรับปรุงกระบวนการสอนอยู่ทุกวัน เพราะว่าลักษณะการอบรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับความสามารถในการอบรมสั่งสอน ทำให้ผู้ฝึกเกิดสมรรถภาพในการอบรมเพิ่ม เพราะว่าจะช่วยให้ผู้ฝึกมีทักษะในการยุติปัญหาการใช้กระดานดำ การฝึกสอนเพื่อให้พัฒนาความตรึกตรองสร้างสมดุล ฯลฯ

เทคนิคการสอน คือ กลเม็ดต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง หรือการกระทำใดๆ สำหรับช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน กระบวนการหรือการกระทำนั้นๆ มีคุณภาพพร้อมด้วยความสามารถมากขึ้น

การจัดแบ่งทักษะการสอนนั้น มีข้อคิดเห็นต่างกันหลายอย่าง ดีเวท ดับบลิว แอลเลน (Dewight W.Allen)ได้จำแนกออกเป็น18ทักษะด้วยกันคือ

1.การสร้างสัมพันธ์
2.การวางขอบข่ายเนื้อหา
3.การสรุปผลลัพธ์
4.การมีพฤติกรรมสนใจในตัวนักศึกษา
5.การหาผลย้อนกลับหรือข้อมูลย้อนกลับ
6.การเสริมกำลังใจ
7.การพูดตริตรองพร้อมด้วยย้ำเตือน
8.การควบคุมการมีส่วนร่วมในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา
9.การอธิบายและใช้ตัวอย่าง
10.การตั้งคำถาม
11.การใช้คำถามชั้นสูง
12.การใช้คำถามชุด
13.การให้นักศึกษาไม่ส่งเสียงพร้อมกับการแนะนำโดยไม่ใช้คำพูด
14.การกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถามเอง
15.การสื่อความหมายที่สมบูรณ์
16.การเปลี่ยนแปลงตัวกระตุ้น
17.การบรรยาย
18.การบอกให้นักศึกษาไหวตัวว่าต้องตอบ

ในที่นี้ชี้แจงทักษะขั้นต้นที่สำคัญสำหรับอาจารย์ทั้งในระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับปฐมศึกษา แบบนี้

1.ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน
2.ทักษะการใช้วาจากริยาท่าทางในการสอน
3.ทักษะการไขความ
4.ทักษะการเร้าความสนใจ
5.ทักษะการใช้คำถาม
6.ทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน
7.ทักษะการใช้กระดานดำ
8.ทักษะเสริมกำลังใจ
9.ทักษะการสรุปบทเรียน

ความสำคัญของทักษะการสอน
การฝึกทักษะการอบรมสั่งสอนถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้มีอาชีพครู ผู้ชี้แนะจึงต้องมีสมรรถนะในถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างดีแก่นักศึกษา ถ้านักเรียนไม่เข้าใจโดยเขาไม่ได้เกิดการปรับปรุงความประพฤติตามผู้ชี้แจงตั้งจุดประสงค์ไว้

ทักษะการฝึกสอนขั้นต้น
ทักษะการอบรมขั้นพื้นฐานหมายความว่าประสิทธิภาพ หรือประสบการณ์ในการอบรมสั่งสอนซึ่งทักษะจะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่ฝึกหัดทักษะการอบรมมีหลายทักษะด้วยกันที่ใช้ในแต่ละคาบหรือแต่ละชั่วโมงผู้เป้นคุณครูได้มีการฝึกปรือเพื่อเป็นขั้นต้นในการอบรมต่อไป