เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จ การอบรมสั่งสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 อย่างที่จะพูดถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน กระบวนการสืบเสาะหาวิชาความรู้ด้วยตนเอง การใช้ความคิดทางด้านต่างๆ พร้อมกับการศึกษา โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเด็กๆ โดยเฉพาะในระดับประถมพร้อมกับมัธยมต้น

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ จะมันส์กับกระบวนการอบรมสั่งสอนกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาให้พวกเขา ได้ทดลองวิถีทางนี้จึงจัดว่าเป็นการสอนโดยใช้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบ 7 ข้อนี้ได้เรียงลำดับ ไว้เพื่อที่จะความเหมาะสมในการอบรมสั่งสอนทุกๆ ข้อมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันพร้อมทั้งไม่จำเป็นว่าจะต้องนำไปดำเนินการ เรียงตามลำดับนี้ เหตุเพราะเป้าหมายของรูปแบบการอบรมสั่งสอนนี้มีไว้เพื่อให้เป็นกรอบความคิดทาง การอบรมสั่งสอนได้หวังว่าผู้สอนจะต้องนำไปปฏิบัติตาม การสอนอย่างนี้จะมอบโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียน พร้อมด้วยค้นพบความรอบรู้ด้วยตนเอง บนโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษาเล่าเรียนจากหลายๆ แขนง ตัวอย่างเช่น ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ ดนตรี ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบ วิทยาศาสตร์ จากประเด็นต่างๆ ได้ องค์ประกอบทั้ง 7 อย่างคือ

1.การคาดหมาย (Expectation)
หมายความว่า จุดประสงค์กว้างๆ เป็นแนว การคิดหรือการสร้างภาพกว้างๆ เกี่ยวกับบทเรียนขึ้นมา อาจารย์จะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ เปลี่ยนแบบจุดมุ่งหมายนี้ไปตามเหตุการณ์ จึงจะมีความสามารถ

2.สิ่งจูงใจ (Enticement)
คือ กิจกรรมที่จะสามารถโน้มน้าวให้เด็กๆ สนใจ จะเล่าเรียน อาจจะออกมาในแนวทางต่างๆ ตัวอย่างเช่น การใช้วีดีโอ การเล่าเรื่องสั้น การจัดตกแต่ง ห้องเรียน การใช้เสียงประกอบ ใช้อารมณ์ขันหรือการแสดงให้ดู

3.การเข้าร่วมกิจกรรม (Engagement)
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน บทเรียน โดยอาจจะเป็นการนำเสนอหน้าชั้น การแสดงให้เห็น หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน

4.การอธิบาย (Explanation)
หลังจากที่ได้ช่วยกันคิดทบทวนเป้าหมาย ที่ตั้งไว้จนเกิดความตระหนักแล้ว ก็จะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนจะมีการอภิปรายร่วมกัน ในการขยายความ แนวความคิดความอ่านหลักต่างๆ

5.การค้นหา (Exploration)
จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความรอบรู้ พร้อมทั้งความจัดเจนที่มีอยู่ นำมาเชื่อมโยงกับจุดประสงค์ของชั้นเรียน การทำกิจกรรมด้วย ตนเอง เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6.การขยายความ (Extension)
เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนำความเข้าใจ ของตนมาปรับใช้กับภาวะต่างๆ

7.หลักฐาน (Evidence)
เป็นการให้โอกาสให้เด็กนักเรียนสะท้อนความรอบรู้ ความคิดความอ่านของตนออกมาทางการเขียนที่มิใช่การทำแบบทดสอบ ผู้เรียนจะต้องเขียนผลลัพธิ์ของ การทดลองเพื่อที่จะฝึกการจัดระบบความคิด พร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดกับความรู้สึก ความชำนาญที่มี พร้อมทั้งเรามีแนวการเขียนรายงานสั้นๆเรียกว่า ฟอร์ กอล์ฟเฟอร์