เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนจะได้รับการผลักดันให้นักศึกษามี ความรับผิดชอบพร้อมกับมีส่วนร่วมต่อการเล่าเรียนของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู้เรียนรู้เป็นสำคัญจะยึด การศึกษาเล่าเรียนแบบก้าวหน้าของนักศึกษาเป็นสำคัญ นักศึกษาแต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชื่อถือเชื่อใจแนวทางนี้จึงเป็นแนว ทางที่จะ เคี่ยวเข็ญผู้เรียนรู้ไปสู่การบรรลุประสิทธิภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของนักเรียนกับอำนวยความสะดวกให้เขาได้พัฒนาสมรรถนะของตน เองอย่างเต็มที่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการ จัดกระบวนการศึกษาแบบใหม่ที่มีลักษณะแหวกแนวจากการจัดกระบวนการเรียน แบบดั้งเดิมทั่วไป คือ

  • นักเรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียนของตน นักเรียนเป็นผู้เรียน บทบาทของคุณครูคือผู้เกื้อหนุน (supporter) พร้อมทั้งเป็นแหล่งความรอบรู้(resource person) ของ ผู้เรียนรู้จะรับผิดชอบตั้งแต่เลือกพร้อมกับวางแผนสิ่งที่ตนจะศึกษา หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน การเลือกพร้อมกับจะตั้งต้นการหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาเล่าเรียนค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนด้วยตัวเอง
  • เนื้อหา วิชามีความสำคัญพร้อมกับมีความหมายต่อการเรียน ในการดีไซน์กิจกรรมการเรียนปัจจัยสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย เป็นต้นว่า เนื้อหาวิชา ความช่ำชองเดิม พร้อมกับความจำนงของผู้เรียนรู้ การเล่าเรียนที่สำคัญพร้อมกับมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) พร้อมด้วยแนวทางที่ใช้อบรม (เทคนิคการสอน)
  • การศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน ผู้เรียนรู้จะได้รับความครื้นเครงจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่าเรียนได้ทำการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้ค้นพบข้อ คำถามพร้อมกับคำตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทายและสมรรถนะในเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลที่เกิดขึ้นของงานที่พวกเขาเริ่มต้นด้วยตนเอง
  • สัมพันธ ภาพประกอบเยี่ยมยอดระหว่างนักเรียน การมีสัมพันธภาพประกอบเยี่ยมในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความงอกงาม การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการทำงาน กับการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพประกอบเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสิรมการแลกเปลี่ยนเล่าเรียนซึ่งกันและกันของ นักเรียน
  • ผู้สอน คือผู้อำนวยความสะดวกพร้อมกับเป็นแหล่งความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ อาจารย์จะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความประสงค์ที่แท้จริงของนักศึกษา เป็นแหล่งวิชาความรู้ที่ทรงคุณค่าของนักเรียนกับสามารถค้นคว้าหาสื่อวัสดุ เครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมกับนักเรียน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือความพร้อมใจของคุณครูที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีข้อจำกัด อาจารย์จะให้ทุกอย่างแก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นความชำนิชำนาญ ความเข้าใจ ทรรศนะ พร้อมกับการฝึกฝน โดยผู้เรียนรู้มีอิสระที่จะรับใช่ไหมรับการให้นั้นก็ได้
  • นักเรียนได้โอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แหวกแนวจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนรู้มองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนรู้จะมีความเด็ดเดี่ยวในตนเองพร้อมกับควบคุมตนเองได้มากขึ้น สามารถเป็นในสิ่งที่ต้องการเป็น มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น
  • การศึกษาเล่าเรียนคือการพัฒนาความจัดเจนการเรียนรู้ของนักเรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไป การเล่าเรียนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญเป็นจุดเริ่มของการพัฒนานักเรียนหลายๆ ด้าน อาทิเช่น คุณสมบัติด้าน ความรู้ความคิด ด้านการทำและด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ครั้นเมื่อรู้ว่าการจัดการเรียนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญมีดีพร้อมด้วยเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา