เทคนิคการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี

เทคนิคการสอนที่ดี

เทคนิคการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี อาจารย์นั้นควรเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมของลูกศิษย์ลูกหา เป็นผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมต่อสังคม โดยเหตุนั้นโดยธรรมชาติของคุณครูต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ พร้อมด้วยต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยลักษณะการอบรมสั่งสอนที่เยี่ยมยอดนั้นจะช่วยให้อาจารย์สัมฤทธิผลในการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ

การอบรมที่เยี่ยมควรมีลักษณะ แบบนี้

 1. มีการช่วยเหลือผู้เรียนให้เล่าเรียนด้วยการปฏิบัติตน เพราะว่าการได้ลงมือทำจริง จะทำให้ความช่ำชองที่มีความหมาย
 2. มีการสนับสนุนนักศึกษาให้เล่าเรียนด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นยอมรับความเห็นกัน พร้อมกับรู้จักการปฏิบัติการร่วมกับผู้อื่น
 3. มีการตอบสนองความหวังของนักศึกษา ร่ำเรียนด้วยความสำราญ ความเอาใจใส่ ขวนขวายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
 4. มีการฝึกสอนให้เกี่ยวข้องระหว่างวิชาที่เล่าเรียนกับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรเป็นอย่างดี
 5. มีการใช้สื่อการสอน จำพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อให้เร้าความสนใจ ช่วย นักศึกษาประจักษ์แจ้งบทเรียนได้ง่ายขึ้น
 6. มีกิจกรรมที่หลายหลาก เพื่อจะเร้าการฝักใฝ่ ผู้เรียนรู้รื้นเริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมกับดูผลการกระทำของตัวเอง
 7. มีการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ใช้ความตรึกตรองอยู่เสมอ ด้วยการไต่ถาม หรือให้หารือเกี่ยวกับปัญหาง่าย ๆ เด็กคิดหาเหตุเทียบเคียง พร้อมด้วยพินิจพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
 8. มีการสนับสนุนความคิดเริ่มต้น กับความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการคิดทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีเลิศมีประโยชน์ไม่ลอกเลียนใครส่งเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ ร้อยกรอง วาดภาพ พร้อมด้วยแสดงละคร
 9. มีการใช้การหว่านล้อม ในระหว่างร่ำเรียน ตัวอย่างเช่น รางวัล การยกยอ คะแนนแข่งขัน เครื่องเชิดชูเกียรติการลงโทษ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ มุ่งหมาย ขยันหมั่นเพียรในการหาความรู้พร้อมทั้งทำกิจกรรม
 10. มีการสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปิดทางให้ถกเถียง มีการรับฟังข้อคิดเห็นต่อกัน เคารพข้อคิดเห็นของผู้อื่น ชมชอบข้อคิดเห็นที่ดีเลิศผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการร่วมกับอาจารย์
 11. มีการเร้าการฝักใฝ่ก่อนลงมือทำการอบรมเสมอ
 12. มีการวัดผลทุกวัน โดยกระบวนการต่าง ๆ อาทิเช่น การพินิจ การสอบถาม การทดลองเพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกสอนของอาจารย์ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด