วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสาธิต

วิธีการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ต่างๆ นาๆแนวทางกับสามารถเลือกใช้ได้ตามความสมควรกับนักเรียน กับแต่ละสถานการณ์ พร้อมด้วยแต่ละสิ่งแวดล้อม การฝึกสอนแบบสาธยายอย่างเดียวไม่พอ ครูผู้สอนต้องใช้วิถีทางอบรม เทคนิคการอบรมสั่งสอนที่ต่างๆนาๆเข้ามาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการอบรมสั่งสอน ซึ่งกระบวนการอบรมสั่งสอนต่างๆ มีตัวอย่างแบบนี้

วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสาธิต (Demonstration Method)

คำจำกัดความ

วิธีฝึกสอนแบบแสดง คือ การที่ครูหรือผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง บ่งบอกบางสิ่งบางอย่างให้นักศึกษาดู หรือให้เพื่อนๆดู อาจเป็นการแสดงการใช้วัสดุอุปกรณ์แสดงให้เห็นกระบวนการวิธีการ กลยุทธ์หรือการทดสอบที่มีอันตราย ซึ่งไม่เหมาะที่จะให้เด็กนักเรียนทำการทดลอง การสอนวิธีการนี้ช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถทำในสิ่งนั้นได้ถูกต้อง พร้อมทั้งยังเป็นการสอนให้นักศึกษาได้ใช้ความถนัดในการสังเกต พร้อมกับถือได้ว่าเป็นการได้ความชำนาญตรงแนวทางหนึ่ง แนวทางอบรมสั่งสอนแบบแสดง จึงเป็นการฝึกสอนที่ยึดผู้ชี้แนะเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากผู้สั่งสอนเป็นผู้วางแผน ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับลงมือกระทำ นักศึกษาอาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย แนวทางอบรมสั่งสอนอย่างนี้จึงเหมาะสำหรับ เป้าประสงค์การสอนที่ประสงค์ให้นักเรียนเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น วิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ วิชาในกลุ่มการงานพร้อมทั้งพื้นฐานอาชีพ เป็นต้น

เจตนารมณ์

เพื่อให้ชี้ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความตระหนักได้อย่างกระจ่าง พร้อมด้วยสามารถเอาอย่างได้

ครั้นเมื่อใดจึงจะใช้การสอนแบบแสดง
1. ครั้นเมื่อนำเข้าสู่บทเรียน อาจารย์สาธิตให้ผู้ดูเพื่อที่จะให้นักเรียนตั้งปัญหาพร้อมกับเกิดความมุ่งหมายรู้ มุ่งหวังเห็น มุ่งหมายค้นหาคำตอบต่อไป
2. เพื่อให้สร้างปัญหาให้นักเรียนได้คิด
3. เพื่อให้ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด ความจริงหลักแนวความคิด โดยนักศึกษา

สามารถแลเห็นโดยตรง
4. ครั้นอธิบายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนไหนทำงานอะไร
5. ครั้นเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำการพิสูจน์มีราคาแพง หรือเกิดอันตรายได้ง่าย
6. ควรนึกถึงฤดูกาล