ทักษะการสอนและเทคนิคการสอนที่ควรรู้

ทักษะการสอนและเทคนิคการสอนที่ควรรู้

ทักษะการสอน ความชำนาญ คือ การพูดของครูว่ามีเนื้อหาที่เป็นที่ดึงดูดพร้อมทั้งแนวทางพูดหว่านล้อมนักเรียนต่างๆ พร้อมทั้งความถนัดการเคลื่อนไหว ผู้อบรมควรจะเคลื่อนไหว ผู้สอนอย่างใดให้เหมาะสมกริยาท่าทางต่างๆที่ผู้สอนเคลื่อนไหวในชั้นเรียนพร้อมด้วยทุกเมื่อการอบรมพร้อมทั้งหมายถึงความคล่องแคล้ว ความสามารถในการสั่งสอน Read more

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จ การอบรมสั่งสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 7 อย่างที่จะพูดถึงในบทความนี้ได้ผสมผสาน กระบวนการสืบเสาะหาวิชาความรู้ด้วยตนเอง Read more

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นักเรียนจะได้รับการผลักดันให้นักศึกษามี ความรับผิดชอบพร้อมกับมีส่วนร่วมต่อการเล่าเรียนของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู้เรียนรู้เป็นสำคัญจะยึด การศึกษาเล่าเรียนแบบก้าวหน้าของนักศึกษาเป็นสำคัญ Read more

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับครูมืออาชีพ

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับครูมืออาชีพ

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับครูมืออาชีพ มีความหมายต่อการอบรมสั่งสอนมาก จากผลการการศึกษาค้นคว้าของ แอน พินิจด้า ได้ทำความศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อคิดของศึกษาวิทยาลัยครู เกี่ยวกับทักษะการสอนในการฝึกความเชี่ยวชาญวิชาชีพกล่าวว่า Read more

เทคนิคการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี

เทคนิคการสอนที่ดี

เทคนิคการสอนที่ดี ที่ครูทุกคนต้องมี อาจารย์นั้นควรเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมของลูกศิษย์ลูกหา เป็นผู้ที่สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมต่อสังคม โดยเหตุนั้นโดยธรรมชาติของคุณครูต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ พร้อมด้วยต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยลักษณะการอบรมสั่งสอนที่เยี่ยมยอดนั้นจะช่วยให้อาจารย์สัมฤทธิผลในการสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ Read more

วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสาธิต

วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสาธิต

วิธีการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ต่างๆ นาๆแนวทางกับสามารถเลือกใช้ได้ตามความสมควรกับนักเรียน กับแต่ละสถานการณ์ พร้อมด้วยแต่ละสิ่งแวดล้อม การฝึกสอนแบบสาธยายอย่างเดียวไม่พอ ครูผู้สอนต้องใช้วิถีทางอบรม เทคนิคการอบรมสั่งสอนที่ต่างๆนาๆเข้ามาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการอบรมสั่งสอน ซึ่งกระบวนการอบรมสั่งสอนต่างๆ มีตัวอย่างแบบนี้ Read more